dayarim logo.png                        www.dayarim.co.il

                                                                                               

תנאים כלליים

הגדרות:

"החברה" – חברת דיירים אונליין בע"מ

"אתר" – www.dayarim.com ו- www.dayarim.co.il

"תוכנה" – תוכנה לתשלום מקוון של דמי ועד בית באמצעות כרטיס אשראי דרך האתר

"הלקוח" – ועד הבית שחתם על ההסכם עם החברה כולל דיירי הבניין וכל משתמש אחר באתר.

"משתמש" – כל אדם אשר עושה שימוש בתוכנה בין בתשלום ובין שלא בתשלום לרבות הלקוח.

"הנהלת האתר"- הנהלת החברה, בעלי האתר , בעלי הדומיין , כותבי התוכנה.

 

שימוש באתר:

 

דיירים אונליין בע"מ אינה אחראית בשום אופן לפעילות ועד הבית או חברת הניהול של הבניין. דיירים אונליין בע"מ אינה אחראית ליחסים בין ועד הבית או חברת הניהול לבין הדיירים בבניין, לנושא גביית הכספים והשימוש בהם עבור הדיירים, או לכל נושא אחר הקשור לבניין המנוהל באתר. השימוש באתר כפוף להסכמה לאמור לעיל. 

 

 1. החברה מפעילה החל מחודש אוקטובר 2011 את שרותי האתר בתשלום חודשי. התשלום יחל לאחר תקופת נסיון שתקבע לכל לקוח. תנאי לשימוש בשרותי האתר הינו התקשרות חוזית תקפה בין הלקוח לבין החברה.
 2. החברה החלה להפעיל שרותי עזר לועדי בתים על ידי תוכנה הנמצאת באתר, המאפשרת תשלום אינטרנטי של דמי ועד הבית באמצעות כרטיס אשראי מסוגים שונים כגון: ישראכרט, ויזה, מאסטרקארד (להלן: "מודול התשלומים") תנאי לעבודה במודול התשלומים הינו התקשרות חוזית תקפה בין הלקוח לבין החברה בנוגע למודול התשלומים.
 3. בעת חילופי הרכב נציגות ועד הבית של הלקוח, יעדכן הלקוח את החברה בפרטי חברי ועד הבית החדשים.
 4. הלקוח רשאי להפסיק את ההתקשרות לפי הסכם זה, בתנאי שסיים את תקופת ההתחייבות המינימלית. הפסקת ההתקשרות על ידי הלקוח תעשה בכתב ובכל מקרה יחוייב הלקוח בתשלום מלא של החודש האחרון בו היה מנוי לשרות.
 5. השרות וטיפול בתקלות יבוצע על ידי התקשרות עם הנהלת האתר באמצעות דואר אלקטרוני support@dayarim.com. ייתכן הנהלת האתר ותעמיד גם שרות טלפוני, חינם או בתשלום לפי שיקול דעתה.
 6. החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר או מודל התשלומים או את ההתקשרות החוזית עם הלקוח על פי שיקול דעתה הבלעדי לאחר שתיתן מראש הודעה ללקוח.

 

כללי לכל המשתמשים באתר:

 1. השימוש באתר האינטרנט הזה מוצע למשתמש כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם. השימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד המשתמש לכל התנאים, ההתניות וההודעות שלהלן.
 2. כמו כן, יחולו על המשתמש בתוכנה התנאים וההגבלות הכלולים במסמך המחירים ומסמך תנאי שימוש הנמצא באתר זה, והמשתמש מתחייב לנהוג על פיהם.
 3. כתנאי לשימוש באתר אינטרנט זה, מתחייב המשתמש שלא לעשות שימוש באתר אינטרנט זה לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה.
 4. מבלי לגרוע מכלליות האמור באיזו מהוראות תקנון זה. מובהר בזה כי השימוש שנעשה באתר על ידי המשתמש נעשה באחריותו בלבד והאתר ו/או הנהלת האתר לא יהיו אחראיים, בכל צורה שהיא לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לצד ג’, בכל הקשור לשימוש באתר, הן לעניין תכני האתר והן לעניין השימוש הפיזי בו, והמשתמש מצהיר בזה כי אין ולא תהיינה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מנהלי האתר בכל הקשור לכך.
 5. תיתכן אפשרות שבמידע, בנתונים ובתחשיבים שמופיעים באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, הנהלת האתר לא תהא אחראית לנזק, הוצאה ו/או הפסד שעלול להיגרם למשתמש עקב קיום שיבושים אלה. הנהלת האתר רשאית בכל עת להכניס שיפורים ו/או שינויים באתר אינטרנט זה, ולשם כך להשבית את האתר מעת לעת.
 6. אין לראות באמור באתר זה משום יעוץ פיננסי או כל סוג יעוץ אחר; לשם כך על המשתמש להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ מותאם לנסיבות המיוחדות שלך.
 7. השירותים מוצעים למשתמשים as is והנהלת האתר ו/או החברה לא ישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכי המשתמשים ו/או למטרותיהם. הנהלת האתר אינה נושאת בכל אחריות והתניה לגבי המידע, התחשיבים, והשירותים לרבות כל אחריות או התניה משתמעת בדבר התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה.
 8. בשום מקרה לא תחול על הנהלת האתר אחריות בגין כל נזק, לרבות לנזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, לשון הרע, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי אתר אינטרנט זה, בעיכוב בשימוש או באי-יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי-אספקה של שירותים, או בכל מידע, תחשיב ושירות שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע להנהלת האתר על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
 9. הנהלת האתר נוקטת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. הנהלת האתר לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודות המשתמש או מידע שנמסר על ידי המשתמש לצד ג’ כלשהו כתוצאה מפריצה כזו.
 10. בכל מקרה, גבול האחריות המקסימלי של האתר ו/או הנהלת האתר, כלפי המשתמש, לא יעלה על גובה דמי שימוש ששולמו על ידי המשתמש באתר.
 11. הנהלת האתר שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר אינטרנט זה או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
 12. הנהלת האתר שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר אינטרנט זה והמשתמש באתר מסכים לתנאים כפי שיהיו מעת לעת.
 13. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים האישים בטופס ההרשמה בלבד אשר הוכנסו ע"י המשתמש באתר לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל בין בדואר אלקטרוני ובין בדרך אחרת.
 14. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבעת ביצוע פעולות הקשורות לרישום לאתר, החברה תהיה רשאית "לשתול" במחשבו קבצי טסקט ותוכנה (המכונים "cookies"), אשר מאפשרים לזהות את הגולש בעת הגלישה באתרים (להלן - "עוגיות"). במידה והמשתמש רוצה למחוק את העוגיות לפנות לאתר הבית של החברה המייצרת את הדפדפן, ולפעול לפי הנחיות המפורטות שם.
 15. החברה מפעילה מעת לעת שירותים מתן פרסומות עם צדדים שלישים חברות פרסום אינטראקטיביות הגולש מתיר בזאת לחברה להעביר את הנתונים המצטברים מהעוגיות לחברות אלו.
 16. מובהר בזאת, כי עצם הקלדת פרטי המשתמש באתר מהווה הסכמה ברורה לכך שהמשתמש מתיר להנהלת האתר ו/או מי מטעמה להשתמש בפרטים כאמור לעיל, בכפוף לכל דין, לרבות הסכמתו של המשתמש לקבל דברי דואר בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת.
 17. המשתמש זכאי לעיין בפרטיו הרשומים, לבקש לתקן את הרישום או לבקש את מחיקתו. אם ברצונך לעשות כן הינך מתבקש לפנות אל הנהלת האתר במייל support@dayarim.com.
 18. הנהלת האתר איננה מתחייבת למסור למשתמש העתקים כלשהם מהמסמכים אשר הופקו באמצעות האתר ו/או התוכנה והחובה לשמור עותקים כאלה חלה על המשתמש בלבד.
 19. הנהלת האתר לא תפצה את המשתמש בכל דרך שהיא בגין אובדן נתונים שהיו בחזקתו או בשליטתו- שימוש על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנה מהווה אישור על ידו לכל האמור במסמך זה.
 20. בעת הצטרפות המשתמש לאתר, יוענק לו חשבון משתמש ותוקצה לו סיסמת כניסה לשירות אישי (להלן: "הסיסמא"), באמצעותם יתבצע הקשר עם השירות באתר.
 21. המשתמש מקבל על עצמו את האחריות הבלעדית לשמור על סודיות הסיסמא וסודיות חשבון המשתמש.
 22. המשתמש מקבל על עצמו את מלוא האחריות לכל הפעולות ו/או הפעילויות המתבצעות תחת חשבון המשתמש שלו ו/או תחת סיסמתו, ואת מלוא האחריות לכל שימוש ו/או הפרה של סודיות הסיסמא ו/או חשבון המשתמש שניתן לו, בין אם נגרם בעטיו נזק כלשהו ובין אם לאו.
 23. אם המשתמש סבור כי נעשה שימוש בחשבונו ו/או בסיסמתו שלא כדין, הינו מתחייב בזה להודיע מיידית וללא דיחוי להנהלת האתר ולשתף פעולה עם הנהלת האתר לטיפול בבעיה. למען הסר ספק, אין בהודעתך זאת בכדי לפטור אותך מהאחריות לכל נזק שייגרם בשל שימוש של אחר בחשבונו ו/או בסיסמתו.
 24. הנהלת האתר ו/או החברה אינם מתחייבים שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי הנהלת האתר ו/או החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל הנהלת האתר ו/או החברה מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
 25. אספקת השירותים ע"י הנהלת האתר ו/או החברה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והנהלת האתר ו/או החברה אינם אחראים לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים כאלה ולא יהיו אחראים לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
 26. הנהלת האתר ו/או החברה אינן אחראיות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמשים כתוצאה מאחסון ו/או שימוש ו/או הפעלה של הנהלת האתר ו/או שירותיה, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות.
 27. הנהלת האתר ו/ואו החברה לא מפקחות ואינן אחראיות על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך האתר. הנהלת האתר ו/או החברה אינן מתחייבות, כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לאתר אינטרנט פעיל.
 28. כל שימוש והסתמכות של המשתמשים על כל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים וכיו"ב המוצגים ו/או המפורסמים באתר ו/או במי מן השירותים נעשה על פי שיקול דעת המשתמשים ועל אחריותם בלבד.
 29. הסכם זה מוסדר לפי חוקי מדינת ישראל. הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט של בתי המשפט בתל-אביב , ושם יהיה מקום השיפוט הבלעדי.
 30. במידה וייקבע שחלק כלשהו מהתנאים האמורים במסמך זה אינו ניתן לאכיפה בעוקב לחוקים הרלוונטיים, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר הסעיפים יישארו בתוקפם.
 31. המשתמש באתר מסכים בזאת, כי כל תביעה /ואו דרישה נגד החברה תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד פרסומה ו/או הופעתה באתר, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי"ח - 1958, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט.
 32. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תוכן, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הינם של החברה בלבד.
 33. במידה ויש לך שאלה או אי בהירות כלשהי אנו עומדים לרשותך במייל support@dayarim.com. תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר, והם מתייחסים לנשים גם כן.
 34. הפורומים המופיעים באתר, הינם פורומים חיצוניים ואינם שייכים או מנוהלים על ידי החברה או הנהלת האתר. כל התכנים המופיעים בהם - ללא יוצא מן הכלל - אינם באחריות החברה או הנהלת האתר. השימוש בפורומים ובתשובות המופיעות בו הינם באחריות הגולש בלבד.

 

 

 

 

השימוש באתר מותנה בהסכמה גם לאמור להלן:

אין להשתמש באתר בביטויים מעליבים גסים או בוטים וכל כיוצא באלו. אין לפרסם פרסום בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי העשוי לפגוע בציבור כלשהו או בפרט ובשמו הטוב. אסורה העלאת פרסומת מסחרית בין במפורש ובין כמשתמעת ללא אישור מפורש מן הנהלת האתר. כל המפרסם מידע או ידיעה באתר, נותן את הסכמתו למערכת לעשות שימוש במידע זה ולפרסמו ברבים. העלאה במזיד של וירוס או קובץ העלולים לגרום נזק למשתמשים אחרים, אסורה בהחלט. עבירה מסוג זה תגרום לסילוקו של המזיק מן האתר ואף תאפשר הגשת תלונה במשטרה. כך גם אסורים משלוח דואר "זבל" או הודעות רבות באותו עניין ו/או יצירת מטרד למשתמשים אחרים. הנהלת האתר לא תשא באחריות לכל נזק אובדן או תקלה שיגרמו כתוצאה ממידע שיתפרסם באחד מהפורומים שבאחריותה והאחריות בעניין זה תחול על מפרסם הידיעה בלבד. הנהלת האתר רשאית, אם כי אינה חייבת, למחוק כל הודעה ו/או ידיעה שאינם עומדים בתנאי התקנון, לפי שיקול דעתה, וכן להרחיק כל משתמש שאינו עומד בתנאי התקנון משימוש. המשתמש לא יעלה כל מידע או מסר שיש בו כדי הפרת זכויות יוצרים או זכויות הקניין הרוחני של אחר. המשתמש יפצה וישפה את הנהלת האתר/החברה בגין כל נזק ו/או תביעה אשר תיגרם, אם תיגרם, כתוצאה מפעולה העומדת בניגוד לתקנון זה, או בגין כל נזק שיגרום. הנהלת האתר אינה מפקחת ואינה יכולה לפקח על כל התכנים המועלים באתר ובפורומים, והאחריות כולה תחול על המשתמש. על המשתמש לנקוט במשנה זהירות בהסתמכות ו/או בשימוש על ההודעות באתר ובפורומים.

 

שירות המסרונים (SMS) באתר:

 

 1. מובהר ללקוח כי החברה יכולה להפסיק את השירות ללא הודעה מוקדמת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. באם שולמו דמי מנוי ספציפיים עבור השירות – חלקם היחסי יוחזר ללקוח. מובהר שחריגה של הלקוח מכמות ההמיסרונים החודשית, תגרום לחיוב הלקוח בעלות נוספת עבור כל מיסרון. מובהר ללקוח כי איכות השירות תלויה בגורמים נוספים שאינם בשליטת החברה, ובין היתר במפעיל הסלולרי, ספק שירות המסרונים, באיכות וטיב התקשורת והכיסוי הסלולרי, איכות ציוד קצה, שירותים של אחרים אליהם ו/או מהם מתבצע השירות, ו/או המספקים את שירותיהם על גבי הרשת, תקלות ברשת החשמל, תקלות בציוד הממוחשב ועוד.
 2. החברה ו/או בעליה ו/או מנהליה ו/או עובדיה, ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק, לרבות נזק מיוחד, עקיף, מסתבר או תוצאתי, שיגרמו ללקוח ו/או למי מטעמו ו/או למנוי תהא עילתם אשר תהא, לרבות כתוצאה מאספקת השירות או אי אספקת השירות, הגבלתו, השעייתו או ניתוקו, או איכותו, ו/או בקשר למשלוח מועדן, תכניהן ותוצאותיהן ו/או הפסקת השירות בהתאם להוראות הסכם זה. אחריותה של החברה על פי הסכם זה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד, שיגרמו ללקוח בלבד, כתוצאה מהפרת הסכם זה על ידי החברה ובכל מקרה סכום הפיצוי בגין הנזקים שבאחריות החברה, יהיה מוגבל לסך הממוצע החודשי ששילם הלקוח לחברה עבור שירותי המיסרונים שקיבל בהסכם.
 3. מובהר ומוסכם בזאת כי במקרה שהודעת SMS לא תגיע ליעדה, לרבות בשל האמור בסעיף זה, הלקוח לא יקבל הודעה על כך, וכי אי הגעת הודעת מיסרון ליעדה ו/או שיבוש שיחול בתוכן ההודעה, מכל סיבה, לא יפטרו את הלקוח מתשלום בעד ההודעה.
 4. הלקוח מתחייב שלא להעביר במסגרת השירות הודעות למנוי הסותרות את כללי התוכן המפורטים להלן, ולא לאפשר למי מטעמו לפרסם ו/או להציע ואו להפיץ את השירותים או התכנים המפורטים להלן באמצעות המערכת:

כל חומר הפוגע או מפר ו/או עלול להפר זכויות קניניות של אחרים – לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר ו/או סודות מסחריים. כל חומר העלול להוות עוולה מסחרית ו/או לפגוע בזכות לשם טוב, ו/או בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים. כל חומר המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית. כל חומר בעל אופי פורנוגרפי, ארוטי, מיני, טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני או פוגע ברגשות הציבור. כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או את פרטיהם האישיים ו/או מענם ו/או דרכי ההתקשרות עימם. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים וכיו"ב. (Malicious) Applications יישומים מזיקים ,(Vandals) ואנדלים ,(Worms) כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל המשתמשים. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאלים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור. כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל. כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין. כל חומר הפוגע ו/או עלול לפגוע במוניטין ו/או בשם הטוב של החברה ו/או ספק שירות המסרונים ו/או כל חומר הקשור לשירותי המפעילים הסלולרים. כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981, "דואר זבל",כל חומר שיש בו שידור המוני של מיסרונים שלא לפי בקשת המנוי. כל קישור או הפניה לחומר שפרסומו נאסר לפי כללי התוכן שלעיל.

 1. הלקוח יודע ומסכים כי החברה ו/או המפעיל הסלולרי ו/או ספק שירות המסרונים רשאים לעיין ולפקח בכל עת, על סוגי, נושאי ותכני הודעות ה-SMS  שיעביר הלקוח ו/או יבקש להעביר, וכן לאסור ו/או לפסול למשלוח סוגי ו/או נושאי הודעות מסוימים ו/או תכני הודעות ספציפיות, באופן מוחלט ו/או בהתניית תנאים למשלוח הודעות כאמור, לכלל המנויים ו/או לחלקם, והכל בכפוף לשיקול דעתם הבלעדי של החברה ו/או של המפעיל הסלולרי ו/או ספק שירות המסרונים. למען הסר ספק מובהר כי אין בהוראה זו כדי להטיל על החברה ו/או על המפעיל הסלולרי ו/או ספק שירות המסרונים כל אחריות או חבות, מכל מין וסוג, ביחס לתוכן ההודעות ו/או שליחתן, כי הן משמשות כרשת תקשורת להעברת ההודעות למנוי וכי האחריות הבלעדית בהקשר זה מוטלת על הלקוח.
 2. הלקוח מתחייב לשלוח הודעות אך ורק למנוי שנתן הסכמה מפורשת, מראש, לקבלת השירות מהלקוח.
 3. הלקוח יהיה האחראי הבלעדי לכל אובדן, פגיעה, נזק או הפסד שיגרם לחברה ו/או למפעיל הסלולרי ו/או לספק שירות המסרונים ו/או למנוי ו/או לצד ג' עקב מעשה ו/או מחדל בקשר עם השירות, ולרבות בקשר עם המידע המסופק בשירות ו/או עקב פעולה כלשהיא בניגוד לאיזו מהוראות הדין ו/או הוראות הסכם זה. למען הסר ספק מובהר כי הלקוח יהיה אחראי לנכונות המידע, מהימנותו ואמינותו. מובהר ללקוח שהמפעיל הסלולרי אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הלקוח ו/או המנוי ו/או צד ג' כלשהו הקשורים בשירותים נשוא הסכם זה.
 4. הלקוח מתחייב לשפות את החברה ו/או לפצותה, תוך 5 ימים מדרישתה, בגין כל הוצאה שתאלץ החברה להוציא ו/או בגין כל נזק שיגרם לה ו/או הפסד לרבות נזק מיוחד, עקיף, תוצאתי או מסתבר הנובעים מעניינים הקשורים ללקוח ו/או לפעילותו לרבות עקב הפרת הוראות אלו, לרבות עקב משלוח הודעות הסותרות את כללי התוכן ו/או עקב הפרת הוראות החוק ו/או בגין כל הוצאה שתידרש מהחברה על ידי המפעיל הסלולרי ו/או ספק שירות המסרונים אשר עניינה קשור ללקוח ו/או בגין דרישה או תביעה של צד ג' הקשורה עם הלקוח, או עם פעילותו. השיפוי והפיצוי יכללו כל הוצאה לרבות הוצאות שכ"ט עו"ד, הוצאות משפט, קנסות ועוד. ההתחייבות לשיפוי ו/או לפיצוי תישאר בתוקף גם לאחר סיומו של ההסכם, גם אם ההוצאה נדרשה ו/או הנזק נוצר ו/או נתגלה אחרי סיום ההסכם, ובלבד שעניינו נוגע ללקוח ו/או לפעילות הלקוח בתקופת ההסכם.